Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

margocia

February 23 2018

5913 5872 500
Reposted frombrumous brumous

February 22 2018

6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viaoxygenium oxygenium

February 19 2018

margocia
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viaoutoflove outoflove

February 18 2018

margocia
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoxygenium oxygenium
margocia
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaoxygenium oxygenium
margocia
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
margocia
margocia
5183 8447
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
margocia
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
margocia
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaoxygenium oxygenium
margocia
3392 82b0
Reposted fromretaliate retaliate viaoxygenium oxygenium
margocia
margocia
0497 76a4
Reposted fromlikeknives likeknives viaoxygenium oxygenium
margocia

February 17 2018

7397 7980 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny

February 16 2018

6102 8950
Reposted from2017 2017 viaP4RIAS P4RIAS
margocia
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaP4RIAS P4RIAS
margocia
9685 7dc5 500
Reposted fromsouxie souxie viaP4RIAS P4RIAS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl