Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

margocia
No więc ona mówiła, że wyszła tego dnia z bukietem żółtych kwiatów właśnie po to, bym ją wreszcie odnalazł, i gdyby tak się nie stało, otrułaby się, bo jej życie było pozbawione sensu.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viarooo rooo
margocia
Reposted fromrooo rooo
margocia
Reposted fromshakeme shakeme viarooo rooo
margocia
2995 e138
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarooo rooo
margocia
margocia
5655 4071 500
Reposted fromimpressionante impressionante viarooo rooo
margocia
#512
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viarooo rooo
margocia
Reposted frombluuu bluuu
margocia
Reposted frombluuu bluuu
margocia
Reposted frombluuu bluuu

November 21 2017

margocia
1579 940b
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
margocia

November 20 2017

margocia
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viacudoku cudoku
margocia

Cisza i wiatr

Oddech weź
już najgorsze jest za tobą
w końcu gdzieś
będzie lepiej - daję słowo
nie bój się
uwierz w siebie, masz już wszystko
poczuj więc
że przed tobą cała przyszłość
przecież wiesz

Że cisza i wiatr
słońce i radość
deszcz na twych skroniach
cóż więcej mógłbyś chcieć?

Gdy czas kończy się
nic się nie stało
nic się nie stało
kolejny idzie dzień

Biegnij tam
zostaw wszystkie dawne troski
życie trwa
sam już zresztą mówisz o tym
cały świat
już nie musisz o nic prosić
to twój czas
najważniejsza jest ta miłość
którą masz

Artur Rojek
Reposted fromcudoku cudoku
margocia
Po cóż innego żyjemy, jak nie po to, by być przedmiotem rozrywki naszych sąsiadów i z kolei sami śmiać się z nich?
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku
margocia
margocia
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacudoku cudoku
margocia
Reposted fromzielono zielono viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl